Zasady rekrutacji

Na rok szkolny 2023/2024 prowadzimy zapisy do klas 1 – 8

  1. Rekrutacja na początku roku szkolnego

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika nie ma egzaminów wstępnych. Zamiast tego proponujemy spotkanie, gdzie razem z dzieckiem i obojgiem rodziców zapoznajemy się ze wzajemnymi oczekiwaniami dot. edukacji ucznia i jego pobytu w szkole.

Rodzice mogą zapisać dziecko przez złożenie w Sekretariacie Szkoły zgłoszenia wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Szkoły lub wysłać wypełniony formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.szkola-kopernik.pl/rekrutacja.

Rodzic dostarcza do Szkoły diagnozę gotowości szkolnej sporządzoną przez przedszkole do którego uczęszcza dziecko (nie dotyczy dzieci z KIDI).

Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz uczniom Przedszkola KIDI.

Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez rodziców/prawnych opiekunów ze Szkołą umowy o kształcenie dziecka w SP im. Mikołaja Kopernika.  Formularz umowy o kształcenie dziecka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przedstawia Dyrektor Szkoły.

  1. Rekrutacja w trakcie roku szkolnego do istniejącej klasy

Rodzice mogą zapisać dziecko w trakcie roku szkolnego, o ile w danej klasie jest wolne miejsce. Szkoła umawia się z rodzicami ucznia na pięciodniowy okres próbny, podczas którego uczeń ma okazję poznać szkołę a szkoła ucznia. Po tym czasie strony decydują o zapisaniu/przyjęciu ucznia do Szkoły.